ติดต่อ ที่ดินภูเก็ต : ศักดิ์ดา การวิจิตร โทร : 081-5377146 อีเมล์ : s_karnwigit@yahoo.com ...
13 มีนาคม 2554

จังหวัดภูเก็ตเตรียมจัดสัมมนา “อยู่อย่างไรให้มีความสุข ในหมู่บ้านจัดสรร” หวังสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจัดสรรที่ดินแก่ประชาชน ผู้อาศัยในหมู่บ้านจัดสรรในวันที่ 27 มีนาคมนี้

นายไพฑูรย์ เลิศไกร เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ตว่า จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจส่งผลให้เศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตเติบโตอย่างรวด เร็ว ธุรกิจบ้านจัดสรรเป็นจุดหนึ่งที่สนองความต้องการด้านที่อยู่อาศัย

ประกอบกับปัจจุบันผู้ประกอบการได้เริ่มดำเนินการเพื่อจัดตั้ง นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และผู้ซื้อได้จัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรแล้ว โดยในจังหวัดภูเก็ตได้จัดตั้งเป็นนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรแล้ว 40 หมู่บ้าน

ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่สมาชิกในหมู่บ้านจัดสรร เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของแต่ละบุคคลที่กฎหมายจัดสรรที่ดินได้กำหนด รวมทั้งเจ้าหน้าที่ในส่วนของภาคราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายจัดสรรที่ดินอย่าง ต่อเนื่อง

สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต จึงได้ร่วมกับสมาคมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จังหวัดภูเก็ต ได้กำหนดการจัดสัมมนาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจัดสรรที่ดิน ในหัวข้อ “อยู่อย่างไรให้มีความสุข ในหมู่บ้านจัดสรร” ขึ้น ในวันที่ 27 มีนาคม นี้ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมภูเก็ตแกรนด์บอลรูม 2 ชั้น 2 โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายและสามารถวิเคราะห์ปัญหาแก้ไขได้ อย่างเหมาะสม และเพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม

รวมทั้งคุณภาพของงานให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจัดสรรที่ดินเพิ่มขึ้น สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาในหน่วยงานที่ รับผิดชอบ ให้เกิดประสิทธิภาพของงานสูงสุดภายใต้กฎหมายจัดสรรที่ดินที่สอดคล้องกัน

ที่มา : ASTV ผู้จัดการออนไลน์ 11 มี.ค.54

0 ความคิดเห็น: