ติดต่อ ที่ดินภูเก็ต : ศักดิ์ดา การวิจิตร โทร : 081-5377146 อีเมล์ : s_karnwigit@yahoo.com ...
30 สิงหาคม 2552

กรมโธยาฯ เข็นร่างแก้ไขกฎหมายผังเมือง พ.ศ. 2518 ล้อมคอกผังเมืองรวมทั่วประเทศเกิดสุญญากาศ ต่ออายุไม่ทันตามที่กำหนดจาก 5 ปีต่ออายุจาก 2 เป็น 10 ปี ต่ออายุได้อีก 2 ปี แทน เผยทั่วประเทศ ผังหมดอายุเพียบ 40 จังหวัด แต่มุมกลับหวั่นผังล้าสมัยตามการพัฒนาของนายทุนไม่ทัน

แหล่งข่าวจากกรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดเผย"ฐานเศรษฐกิจ"ว่า ขณะนี้กรมเร่งผลักดันร่างแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) ผังเมือง พ.ศ. ... (แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2518) ให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว โดยประเด็นสำคัญ ที่แก้ไขคือ การขยายระยะเวลาการบังคับใช้ผังเมืองรวมครอบคลุมออกไปเป็น 10 ปี และต่ออายุได้อีก 2 ครั้งๆละ 1 ปีจากปัจจุบันที่กำหนดให้ผังเมืองรวม มีอายุเพียง 5 ปีและต่ออายุได้ 2 ครั้งๆละ 1 ปี

ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดปัญหาผังเมืองรวมหมดอายุ และเกิดสุญญากาศ เนื่องจากที่ผ่านมามักมีปัญหาไม่สามารถต่ออายุได้ทันตามที่กฎหมายกำหนด แม้จะมีระยะเวลานานถึง 7 ปีเมื่อรวมต่ออายุครบ2ครั้งแล้วก็ตาม ส่งผลให้ เมื่อไม่มีผังเมืองควบคุมเป็นเวลานาน จะเกิดกรณีนายทุน บริษัทพัฒนาที่ดินตลอดจนประชาชน เข้าใช้ที่ดินผิดประเภททั้งเจตนาและไม่เจตนา ซึ่งจะมีปัญหาสาธารณูปโภค-บริการสาธารณะตามมา

โดยเฉพาะพื้นที่สีเขียว (ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม) พื้นที่สีเขียวทแยงขวา (ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ) เป็นต้น ซึ่งจะเกิดความสูญเสียตามมา โดยเฉพาะพื้นที่ทางการเกษตรที่มีกลุ่มบ้านจัดสรร โรงงาน พาณิชยกรรมเข้าใช้พื้นที่ ส่วนร่างกฎหมายดังกล่าวขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง

สำหรับผังเมืองรวมจังหวัดที่สำคัญๆ ที่หมดอายุนานแล้วและปัจจุบันยังไม่สามารถต่ออายุได้ ได้แก่ ผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรปราการ ผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ ฯลฯ เนื่องจากมองว่า เกิดการต่อต้านจากกลุ่มนายทุน ที่ต้องการเพิ่มการใช้ประโยชน์ที่ดินเชิงพาณิชย์ให้มากขึ้น จากเดิมที่เป็นพื้นที่ทางการเกษตร เมื่อมีการคัดค้านส่งผลให้การประกาศใช้ผังเมืองรวมใหม่ต้องล่าช้าออกไป ทั้งนี้ผังเมืองรวมที่ประกาศใช้ทั่วประเทศมีทั้งสิ้น 170 ผัง และหมดอายุไปแล้วกว่า 40 ผังทั่วประเทศ

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ 27- 29 ส.ค. 2552

0 ความคิดเห็น: