ติดต่อ ที่ดินภูเก็ต : ศักดิ์ดา การวิจิตร โทร : 081-5377146 อีเมล์ : s_karnwigit@yahoo.com ...
11 กรกฎาคม 2552

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - คุมเข้มพื้นที่ 6 ตำบลรอบๆโรงแรมจัดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่ภูเก็ต ตาม พ.ร.บ.ความมั่นคงที่มีผลบังคับใช้ 10-24 ก.ค.นี้ ตรวจสแกนเข้มทั้งคนในพื้นที่ นักท่องเที่ยว รถยนต์และมอเตอร์ไชค์ พร้อมลงพื้นที่สร้างความเข้าใจถึงความไม่สะดวก ขณะที่ผู้ว่าฯเร่งหน่วยงานเกี่ยวข้องปรับภูมิทัศน์เมืองให้สวยงาม

วันนี้ (9 ก.ค.) ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายวิชัย ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมกาเพื่อเตรียมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนต่าง ประเทศครั้งที่ 42 และการประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมประชุม :ซึ่งจะมีการจัดประชุมขึ้นระหว่างวันที่ 17-23 ก.ค.2552 นี้ ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ ลากูน่า จ.ภูเก็ต

สำหรับการประชุมเตรียมความพร้อมในครั้งนี้ ทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบทางจังหวัดภูเก็ต ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงการต่างประเทศทั้งสิ้น 4,800,000 บาท ในการดำเนินการปรับภูมิทัศน์เมืองให้สวยงาม การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ การทำป้ายต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดประชุม การจัดตั้งซุ้มเพื่อตกแต่งถนนหนทางให้สวยงาม ค่าที่พัก เบี้ยงเลี้ยง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการแพทย์พยาบาล เป็นต้น

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จัดการประชุมและพื้นที่ใกล้ เคียงที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการตกแต่งเมืองให้สวยงาม ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่กำลังดำเนินการและภูมิทัศน์ต่างๆ ของภูเก็ตตั้งแต่สนามบินไปจนถึงโรงแรมที่จะประชุมจะดำเนินการให้แล้วเสร็จ การการประชุมอย่างแน่นอน

ส่วนการเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยในส่วนของการทำความ เข้าใจต่อประชาชนในพื้นที่เขตห่วงห้ามและพื้นที่ด้านในของการประชุมนั้น พลเรือตรีอมรโชติ สุจิรัตน์ รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการร่วมการรักษาความปลอดภัยการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ได้ส่งหน่วยทหารลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่รอบในของการจัด ประชุมทั้ง 6 ตำบล

ประกอบด้วย ต.เชิงทะเล ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงแรมที่จัดการประชุมฯ ต.ไม้ขาว ต.สาคู ต.เทพกระษัตรี ต.ศรีสุนทร โดยทุกๆ วันทางหน่วยทหารจะเชิญผู้นำชุมชน อบต. เทศบาล กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน มาพูดคุยทำความเข้าใจถึงการจัดการประชุมจะเกิดประโยชน์อย่างไรกับประเทศไทย และจังหวัดภูเก็ต ร่วมถึงขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ที่อาจจะไม่ได้รับความสะดวกในการ เดินทางเข้าออกพื้นที่ในช่วงของการประชุมโดยเฉพาะในพื้นชั้นในเขตหวงห้ามที่ จะต้องมีการสแกนทั้งคนและรถยนต์ รถมอเตอร์ไชค์

โดยประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ 6 ตำบลนั้นตามทะเบียนราษฎรมีประมาณ 25,000 คน แต่ยังมีประชากรแฝงที่เข้ามาทำงานอีกเป็นจำนวนมาก

“จาก ที่หารือกับผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านนั้น ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและเห็นความสำคัญของการจัดประชุมดังกล่าว ว่าจะเกิดประโยชน์กับประเทศไทยและภูเก็ตอย่างไรบ้าง”


สำหรับรถยนต์และมอเตอร์ไชค์ทั้ง 6 ตำบลในพื้นที่รอบบริเวณการจัดการประชุมนั้น จะมีการติดสติกเกอร์ให้และสติกเกอร์จะแยกระหว่างพื้นที่หวงห้ามกับพื้นที่ รอบในและพื้นที่รอบนอก พร้อมทั้งขอความร่วมมือจากประชาชนในการจัดเก็บถังขยะให้อยู่ในบริเวณบ้าน เพื่อป้องกันเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้น และขอความร่วมมือประชาชนที่อยู่นอกพื้นที่ 6 ตำบล หากไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเข้ามาในพื้นที่ดังกล่าวก็ขอให้หลีกเลี่ยงเพื่อ ความสะดวก เพราะจะมีการตรวจเข้มในหลายๆจุด

ส่วนโรงแรมในบริเวณพื้นที่รอบโรงแรมที่จัดการประชุมนั้น ทางศูนย์ฯ ได้ส่งหน่วยทหารเข้าไปสำรวจโรงแรมที่พักทั้งหมด และได้แจ้งให้โรงแรมทราบแล้วว่าในช่วงของการจัดประชุมนั้น โรงแรมดังกล่าวจะต้องส่งจำนวนและรายชื่อของแขกที่เข้าพักโรงแรมแต่ละวัน เพื่อความสะดวกในการเข้า-ออก เพราะจะมีด่านตรวจหลายจุดและมีการตรวจอย่างเข้มข้นอาจทำให้เสียเวลาได้หาก ไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

พลเรือตรีอมรโชติ กล่าวอีกว่า การ ดำเนินการทั้งหมดนั้นเป็นตามพรบ.ความมั่นคง ที่มีผลประกาศใช้ในเขตพื้นที่ 6 ตำบลของจังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 10-24 ก.ค. 2552 นี้ ในช่วงของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและการประชุมอื่นๆที่เกี่ยว ข้อง

ขณะที่ นายเมธี ตันมานะตระกูล นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ กล่าวในที่ประชุมว่า ทางจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น่าที่จะเร่งสร้างความเข้าใจกับประชาชนชาวภูเก็ตและประชาชนในพื้นที่ใกล้ๆ กับโรงแรมที่จัดการประชุมให้รับทราบถึงความไม่สะดวกในการเดินทางช่วงของการ ประชุมดังกล่าว เมื่อประชาชนให้ความร่วมมือในการประชุมครั้งนี้ การประชุมอาเซียนซัมมิตในช่วงเดือน ต.ค.2552 นี้ก็ไม่ต้องสร้างความเข้าใจกันมาก

โดย ASTV ผู้จัดการออนไลน์ 09-07-52

0 ความคิดเห็น: