ติดต่อ ที่ดินภูเก็ต : ศักดิ์ดา การวิจิตร โทร : 081-5377146 อีเมล์ : s_karnwigit@yahoo.com ...
25 กรกฎาคม 2552

กรมที่ดินขานรับนโยบายรัฐ จับมือ 15 หน่วยงานราชการลดขั้นตอนและเวลาการทำงานบริการประชาชน 3 ส่วน กำหนดกรอบระยะเวลาปฏิบัติงานไม่เกิน 45-90 วัน ส่วนปี′53 เตรียมขยายไปสู่งานบริการขออนุญาตจัดสรรที่ดินและจดทะเบียนอาคารชุด

นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ อธิบดีกรมที่ดิน กล่าวว่า จากที่ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) มีนโยบายให้หน่วยงานราชการต่างๆ ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชนลง 30-50% จากปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงงานบริการ ที่ต้องเชื่อมโยงกับหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงเดียวกัน หรือข้ามกระทรวง ล่าสุด ก.พ.ร.และกรมที่ดินได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ 15 หน่วยงานราชการ เพื่อลดระยะเวลาการปฏิบัติงานลงเหลือ 45-90 วัน จากเดิมที่ไม่ได้กำหนดกรอบระยะเวลา โดยครอบคลุมงานบริการประชาชน 3 ส่วนได้แก่

1) งานการขอถอนสภาพที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดิน เพื่อให้ทบวงการเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน
2) งานการขอสัมปทานตามมาตรา 12 และ
3) งานเกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตรา 9 ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ดินของรัฐ ที่ห้ามบุคคลใดเข้าไปยึดครอบครอง ทำลาย หรือทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นอันตรายแก่การทรัพยากรในที่ดิน โดยทุกหน่วยราชการมีความพร้อมดำเนินการได้ทันที

นอกจากนี้ กรมที่ดินได้วางแผนลดระยะเวลาการให้บริการประชาชนในงานส่วนอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง ได้แก่

1) งานบริการขออนุญาตจัดสรรที่ดิน และ
2) งานบริการขอจดทะเบียนอาคารชุด เป้าหมายคือทุกหน่วยงานจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเวลาไม่เกิน 45 วัน จะเริ่มดำเนินภายในปี 2553 เหตุผลเนื่องจากเชื่อมโยงกับหลายหน่วยงาน อาทิ งานพิจารณาขอเชื่อมทางจะเกี่ยวข้องกับ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ

ในการพิจารณาจึงอาจเกิดความล่าช้า แม้ปัจจุบันตามระเบียบกำหนดให้กรมที่ดิน ต้องดำเนินการพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 45 วันอยู่แล้ว แต่มีข้อยกเว้นกรณีที่หน่วยงานอื่นๆ ยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ สามารถชี้แจงเหตุผลกลับไปยังผู้ยื่นขออนุญาต เพื่อยืดระยะเวลาการพิจารณาได้

อธิบดีกรมที่ดินกล่าวด้วยว่า ส่วนความคืบหน้าภายหลังกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน โดยผ่อนปรนหลักเกณฑ์การจัดทำสาธารณูปโภค สำหรับโครงการที่ขออนุญาตจัดสรรที่ดินในเขตกรุงเทพฯ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล หรือเมืองพัทยา ได้แก่

1) โครงการจัดสรรที่มีแปลงย่อยไม่เกิน 20 แปลง และเนื้อที่จำหน่ายไม่เกิน 2 ไร่ และ
2) การจัดสรรที่ดินในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีแปลงย่อยไม่เกิน 30 แปลง และเนื้อที่จำหน่ายไม่เกิน 4 ไร่
จะได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดทำระบบสาธารณูปโภค เช่นเดียวกับโครงการจัดสรรทั่วไป ถึงขณะนี้มีโครงการที่ยื่นขออนุญาตจัดสรรเข้ามากว่า 100 รายแล้ว ตรงตามเป้าหมายที่กรมที่ดินต้องการให้โครงการที่อยู่อาศัยต่างๆ เข้าสู่ระบบการขออนุญาตจัดสรรที่ดินเพิ่มขึ้น

อนึ่ง 15 หน่วยงานราชการที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ ประกอบด้วย
1) สำนักงาน ก.พ.ร.
2) กรมการปกครอง
3) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
4) กรมโยธาธิการและผังเมือง
5) กรมพัฒนาที่ดิน
6) กรมทางหลวง
7) กรมทางหลวงชนบท
8) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
10) กรมศิลปากร
11) กองทัพไทย
12) กรมป่าไม้
13) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
14) สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
15) สำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ 24-07-52

0 ความคิดเห็น: