ติดต่อ ที่ดินภูเก็ต : ศักดิ์ดา การวิจิตร โทร : 081-5377146 อีเมล์ : s_karnwigit@yahoo.com ...
12 มีนาคม 2552

กรมที่ดินปล่อยผีโครงการจัดสรรขนาดเล็กทั่วประเทศชั่วคราวถึง 31 ธันวาคม 2554 เผยผ่อนผันให้ไม่ต้องลงทุนจัดทำสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น ไม่ต้องจัดพื้นที่สำหรับเป็นที่ตั้งสำนักงานนิติบุคคลบ้านจัดสรร

มี รายงานข่าวว่า วันที่ 29 มกราคม 2552 ที่ผ่านมา นายสุธี มากบุญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายใน ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง ได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง 2 ฉบับ ประกอบด้วย
1.เรื่องกำหนดนโยบายการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2552) และ
2.เรื่องกำหนดนโยบายการจัดพื้นที่ให้เป็น ที่ตั้งสำนักงานของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น ในการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชย กรรม การจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2552)

สาระสำคัญของประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง เรื่องกำหนดนโยบายการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2552) เป็นการผ่อนปรน หลักเกณฑ์เงื่อนไขในการจัดสรรที่ดินให้กับโครงการจัดสรรที่ดินขนาดเล็ก เพื่อสนับสนุนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้มีรายได้น้อยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยกำหนดให้การจัดสรรที่ดินในกรุงเทพมหานคร เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล หรือเมืองพัทยา ที่มีจำนวนแปลงย่อยไม่เกิน 20 แปลง และเนื้อที่เพื่อการจำหน่ายไม่เกิน 2 ไร่ และการจัดสรรที่ดินในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีจำนวนแปลงย่อยไม่เกิน 30 แปลง และเนื้อที่จำหน่ายไม่เกิน 4 ไร่ ไม่ต้องจัดทำระบบสาธารณูปโภคเช่นเดียวกับโครงการจัดสรรที่ดินทั่วไป คือ

1. ไม่ต้องกันพื้นที่ไว้เพื่อจัดทำสวน สนามเด็กเล่น หรือสนามกีฬา
2. ขนาดถนนทางเข้าออกสู่ที่ดินแปลงย่อยให้มีความกว้างของเขตทางไม่ต่ำกว่า 8 เมตร โดยความกว้างผิวถนนไม่ต่ำกว่า 6 เมตร
3.กรณี ตั้งอยู่ในบริเวณที่การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค หรือการประปาส่วนท้องถิ่นไม่สามารถให้บริการได้ ให้ผู้จัดสรรที่ดินใช้ระบบประปาอื่นได้ โดยผ่านการรับรองจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ โครงการจัดสรรดังกล่าวต้องไม่ใช่โครงการต่อเนื่องเป็นหลายโครงการ ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วมีจำนวนแปลง หรือเนื้อที่เกินกว่าที่กำหนดไว้ ตั้งแต่วันประกาศจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ส่วนประกาศเรื่องกำหนด นโยบายการจัดพื้นที่ให้เป็นที่ตั้งสำนักงานของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น ให้โครงการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ ในพื้นที่ กทม. เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล หรือเมืองพัทยา ที่มีจำนวนแปลงย่อยไม่เกิน 20 แปลง และมีเนื้อที่เพื่อการจำหน่ายไม่เกิน 2 ไร่ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีจำนวนแปลงย่อยไม่เกิน 30 แปลง และเนื้อที่เพื่อการจำหน่ายไม่เกิน 4 ไร่ ไม่ต้องจัดพื้นที่ให้เป็นที่ตั้งของสำนักงานนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น

โดยให้มีผลตั้งแต่วันประกาศจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เช่นเดียวกัน

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ 12-03-52

0 ความคิดเห็น: