ติดต่อ ที่ดินภูเก็ต : ศักดิ์ดา การวิจิตร โทร : 081-5377146 อีเมล์ : s_karnwigit@yahoo.com ...
24 กุมภาพันธ์ 2552

การเคหะฯ ดึงองค์กรที่อยู่อาศัยไทย และต่างชาติ ร่วมสัมมนา การพัฒนาที่อยู่อาศัยกับการพัฒนาประเทศ

(อัพเดต) การเคหะแห่งชาติร่วม กับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย และมหาวิทยาลัยลุนด์ (Lund) ประเทศสวีเดน เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ เรื่อง การพัฒนาที่อยู่อาศัยกับการพัฒนาประเทศ (Housing and National Development) ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมทางวิชาการในโอกาสครบรอบ 36 ปีก่อตั้งการเคหะแห่งชาติ โดยการสัมมนามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาที่อยู่อาศัย กับการพัฒนาประเทศ รวมทั้ง ทบทวน วิเคราะห์ และประเมินประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจ ในประเด็นและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยในเชิงบวกและเชิงลบ

นอกจากนี้ ยังป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทางวิชาการพัฒนาที่อยู่อาศัย ของประเทศต่างๆ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ผู้มีวิชาชีพ

นายสุชาติ ศิริโยพันธุ์ ผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ กล่าวเปิดงานสัมมนาฯ ว่า ที่อยู่อาศัยนอกจากจะเป็นความต้องการพื้นฐานหรือเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ของการ ดำรงชีวิตแล้ว ยังมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศในหลายๆ ด้าน

เริ่มด้วย ด้านเศรษฐกิจมหภาค การพัฒนาที่อยู่อาศัย เป็นทางเลือกหนึ่งในการกระจายทรัพยากรของประเทศ การก่อสร้างที่อยู่อาศัยเป็นองค์ประกอบที่สำคัญสำหรับเศรษฐกิจโดยรวม จากการศึกษาของธนาคารโลก พบว่า การลงทุนภาคที่อยู่อาศัยในประเทศกำลังพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 2 ถึง 8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ

นอกจากนั้น ยังทำให้เกิดการหมุนเวียนของสินค้าบริการเข้าด้วยกัน จะเป็นร้อยละ 7 ถึง 18 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ ถ้ามองในแง่สินทรัพย์ที่อยู่อาศัยยิ่งมีความสำคัญมากขึ้น เพราะเป็นการสะสมความมั่นคง คิดเป็นร้อยละ 20 ถึง 50 ในประเทศ นอกนั้น การก่อสร้างที่อยู่อาศัยยังเป็นสิ่งจูงใจให้ครัวเรือนเกิดการออมและการบริ โภค มีผลกระทบต่อภาวะเงินเฟ้อ บัญชีเดินสะพัด การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเรื่องที่อยู่อาศัยของรัฐ

ด้านสังคม การก่อสร้างที่อยู่อาศัยเป็นกลไกที่สำคัญในการลดช่องว่างให้โอกาสในการสร้าง ความเสมอภาคทางสังคม การเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย นับเป็นความสำเร็จตามที่คาดหวัง ทั้งในมุมมองของบุคคล และสังคม ทำให้บุคคลตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง และมีความหวังที่จะพัฒนาตนเองและครอบครัว ให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น การเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยทำให้คนมีสุขภาพี มีความสุข จึงเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุข การมีที่อยู่อาศัยในชุมชนที่ดียังเป็นการลดปัญหาเยาวชน ยาเสพติด และปัญหาอาชญากรรมด้วย

ด้ายกายภาพ การพัฒนาที่อยู่อาศัยสร้างโอกาสในการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและการพัฒนา ที่ดินให้มีประสิทธิภาพ โครงการที่อยู่อาศัยที่มีการวาแผนให้อยู่ใกล้ แหล่งงาน แหล่งพาณิชยกรรมที่มีบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างเพียงพอ จะลดความสิ้นเปลืองการใช้พลังงานและระยะเวลาในการเดินทางพร้อมทั้งสร้าง โอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยได้ใช้ที่อยู่อาศัยในการประกอบธุรกิจเพื่อเพิ่มราย ได้ในครัวเรือน

การพัฒนาและการก่อสร้างที่อยู่อาศัยจึงให้ผลตอบแทนอย่างมหาศาล ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิตของประชาชน เป็นเครื่องมือสำคัญในการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินของเมือง ทั้งยังมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศหลายๆ ด้าน

นอกจากนี้ ยังเป็นกลไกในการกระตุ้นเศรษฐกิจ การจ้างงาน รวมทั้งการเพิ่มผลผลิต ทำให้เศรษฐกิจเติบโต ลดช่องวางทางสังคม แก้ไขปัญหาความยากจน และสร้างโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ดังนั้น ความสำคัญของที่อยู่อาศัยจึงไม่ใช่เพียงตัวบ้านที่มีโครงสร้างและหลังคาคลุม เท่านั้น แต่ที่สำคัญและยิ่งใหญ่กว่า คือ ที่อยู่อาศัยยังนับเป็นสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการที่จำเป็น โดยเฉพาะประชากรผู้มีรายได้น้อยในเมือง

โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 23-02-52

0 ความคิดเห็น: