ติดต่อ ที่ดินภูเก็ต : ศักดิ์ดา การวิจิตร โทร : 081-5377146 อีเมล์ : s_karnwigit@yahoo.com ...
31 สิงหาคม 2552

พื้นที่นำร่อง คือ ที่ดินของสำนักงานปฏิรูปที่ดิน ที่ดินในเขตป่า ที่ดินสาธารณะ ที่ดินราชพัสดุ ที่ดินเอกชน ที่สวนป่า และชุมชนแออัด มีดังนี้

ภาคเหนือ จำนวน 13 พื้นที่ ประกอบด้วย
บ้านกลาง หมู่ที่ 5 ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
บ้านแพะใต้ หมู่ 7 ต.หนองล่อง อ.ป่าซาง จ.เชียงใหม่
บ้านท่ากอม่วง ต.หนองปลาสวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
หมู่บ้านน้ำปุก หมู่ที่ 1 ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา
บ้านแม่หมี หมู่ 6 ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
บ้านสมานมิตร หมู่ 1 ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
บ้านสันกลาง หมู่ที่ 9 ต.ป่าแดง อ.เมือง จ.แพร่
บ้านโป่ง ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
บ้านหินลาดใน หมู่ 7 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 10 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
บ้านหนองขาวกลาง ต.ห้วยปูลิง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
บ้านแม่อมกิ ต.แม่วะหลวง อ.ท่อสองยาง จ.ตาก
และบ้านหนองห้า หมู่ 8 ต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน

ภาคใต้ จำนวน 10 พื้นที่ ประกอบด้วย
บ้านตะแพน หมู่ 2 บ้านห้วยครก หมู่ 4 บ้านท่ายูง หมู่ 5 บ้านห้วยไทร-หัสคุณ หมู่ 7 บ้านท่าข้าม หมู่ 8 ต.ตะแพน อ.สรีบรรพต จ.พัทลุง
บ้านทับเขือ-ปลักหมู หมู่ 1 ต. ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง
หมู่ 1 ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
บ้านคลองไทร บ้านไทรงาม ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
และบ้านสันติพัฒนา ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

ภาคอีสาน จำนวน 9 พื้นที่ ประกอบด้วย
พื้นที่สัญญาเช่า ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูผาแดง บ้านห้วยกลฑา ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ต.โคกมน อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
ที่สาธารณะทุ่งซำเสี้ยว อ.สระโพนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ้ง ต.ทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
ที่สาธารณะดงกลาง ต.ดงกลาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
ที่สาธารณะดอนฮังเกลือ ต.บึงเกลือ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
และที่สาธารณะดอนหนองโมง-หนองกลาง บ้านเขวาโคก ต.สระบัว อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด

ภาคกลาง จำนวน 2 พื้นที่ ประกอบด้วย
สหกรณ์เช่าที่นาคลองโยง จ.นครปฐม
และสหกรณ์เช่าที่นาพิชัยภูเบนทร์ จ.อุตรดิตถ์

กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 พื้นที่ คือ ชุมชนเพิ่มสิน

โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 29-08-52

0 ความคิดเห็น: