ติดต่อ ที่ดินภูเก็ต : ศักดิ์ดา การวิจิตร โทร : 081-5377146 อีเมล์ : s_karnwigit@yahoo.com ...
23 มิถุนายน 2552

กทม.ปรับผังเมืองใหม่ เล็งพัฒนาพื้นที่รองรับศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ท่าเรือคลองเตย สุวรรณภูมิและระบบรางในอนาคต

รายงานข่าวแจ้งว่า หลังจากที่สำนักผังเมือง(สผม.) กรุงเทพมหานคร(กทม.) ได้ดำเนินการสัมมนาระดมความคิดเห็นการประเมินผลกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผัง เมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 ในช่วงต้นเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา เนื่องจากกฎกระทรวงดังกล่าวมีเวลาบังคับใช้ 5 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 15 พ.ค. 2554 และจะมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับการพัฒนาเมืองในอนาคต

ทั้งนี้ ได้ประสานเชิญนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ นักการเมือง องค์กรและสมาคมวิชาชีพ ประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้บริหาร กทม. เข้าร่วมสัมมนาเพื่อศึกษาวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จัดให้มีประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นจากนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคประชาชนที่แบ่งเป็น 7 กลุ่มสาขาที่เกี่ยวข้อง และประชุมประสานการวางผังพัฒนาเมืองร่วมกับจังหวัดปริมณฑล 6 จังหวัด ประกอบด้วย สมุทรสาคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ เพื่อรับทราบประเด็นปัญหาไปก่อนหน้านี้แล้ว

กฎกระทรวงฉบับปัจจุบันนั้นมีการบังคับใช้ผังเมืองอย่างเคร่งครัด ส่งผลให้การอนุญาตก่อสร้างอาคารในพื้นที่กรุงเทพฯ ทำได้ยากทั้งในเมืองและรอยต่อระหว่างจังหวัด ทำให้เมืองขยายตัวได้ยาก ดังนั้นการปรับปรุงผังเมืองฉบับใหม่ จะต้องมีการวางแผนเพื่อปรับปรุงให้รองรับการขยายตัวและโครงการต่าง ๆ ส่วนในพื้นที่ที่ไม่จำเป็นต้องพัฒนาก็จะมีการสงวนพื้นที่เพื่อสิ่งแวดล้อม ให้มากขึ้น

รายงานข่าวแจ้งว่า การสัมมนาดังกล่าว มีการประเมินผลการใช้ผังเมืองในปัจจุบัน และแนวทางในการปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับอนาคต เนื่องจากการพัฒนาเมืองที่จะเกิดขึ้น โดย สผม. ได้มีการวิเคราะห์ถึงแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงผังเมืองในอนาคต ที่จะเกิดในพื้นที่ต่าง ๆ ได้แก่ พื้นที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ที่จะมีเจ้าหน้าที่และข้าราชการเข้ามาทำงานในพื้นที่มากขึ้น และประประชาชนจะย้ายมาอาศัยอยู่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อรองรับกรณีดังกล่าว

ตลอดจนการเพิ่มระบบขนส่งมวลชนในระบบราง ที่จะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของเมืองและโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือคลองเตยและ พื้นที่ใกล้เคียงของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ที่กำลังดำเนินการ และความชัดเจนในส่วนของสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมือง ที่หากมีการใช้สนามบินสุวรรณภูมิเพียงแห่งเดียว ก็จะไม่มีการเชื่อมต่อระหว่างสนามบินทั้ง 2 แห่ง ซึ่งการพัฒนาเมืองและการขนส่ง ก็จะอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิเพียงแห่งเดียว

โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 22-06-52

0 ความคิดเห็น: