ติดต่อ ที่ดินภูเก็ต : ศักดิ์ดา การวิจิตร โทร : 081-5377146 อีเมล์ : s_karnwigit@yahoo.com ...
19 มิถุนายน 2552

กระทรวงพลังงาน คุมเข้ม ออกกฎกระทรวงมาตรฐานอาคารสร้างใหม่ต้องประหยัดพลังงานไม่น้อยกว่า 10% เริ่มบังคับใช้ 20 มิ.ย.นี้

นายพานิช พงศ์พิโรดม อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กล่าวว่า กระทรวงพลังงาน มีการออกกฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดของอาคารและมาตรฐานหลักเกณฑ์ และวิธีในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 ที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 20 มิถุนายนนี้

เพื่อกำหนดมาตรฐานของอาคารที่สร้างใหม่ ให้มีการออกแบบใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และลดการสูญเสียพลังงานโดยไม่จำเป็น ซึ่งแบบก่อสร้างอาคารใหม่หรืออาคารที่ดัดแปลงขนาดตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรนั้น ระบบต่างๆ ที่ออกแบบต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานที่กำหนด

ทั้งนี้ มีประเภทอาคารที่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงทั้งหมด 9 ประเภท

ได้แก่ สถานพยาบาล , สถานศึกษา , สำนักงาน ,อาคารชุด , อาคารที่มีลักษณะชุมชนคนจำนวนมาก , อาคารโรงมหรสพ , อาคารโรงแรม , อาคารสถานีบริการ , อาคารห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้า จากการประเมินภาพรวมอาคารที่สร้างใหม่ของประเทศ หากมีการออกแบบให้ระบบต่างๆ อยู่ในมาตรฐานกฎกระทรวงที่กำหนด จะก่อให้เกิดการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพและประหยัดได้อย่างน้อย 10% ของอาคารที่ก่อสร้างใหม่

โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 18-06-52

0 ความคิดเห็น: