ติดต่อ ที่ดินภูเก็ต : ศักดิ์ดา การวิจิตร โทร : 081-5377146 อีเมล์ : s_karnwigit@yahoo.com ...
23 มีนาคม 2552

บอร์ดจัดสรรที่ดินฯ หนุนรัฐบาลร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านธุรกิจอสังหาฯ ล่าสุด ออกประกาศ "โครงการจัดสรรขนาดจิ๋ว " เปิดทางเอกชนยื่นขอจัดสรรที่ดิน

นายสุรสิทธิ์ สหัสธรรมรังสี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กรมที่ดิน สังกัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่าเพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคอสังหาริมทรัพย์ ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชน ผู้มีรายได้น้อยได้ มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และเพื่อดึงกลุ่มผู้ประกอบการที่เคยเลี่ยงระเบียบการจัดสรรเข้าสู่ระบบ

มาตรการเฉพาะกิจอายุ 2 ปี

ประกาศเรื่อง กําหนดนโยบายการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2552)เพื่อสนับสนุน" โครงการจัดสรรขนาดจิ๋ว " โดยให้ คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดใช้ เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา เกี่ยวกับคําขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดิน ซึ่งประกาศฉบับนี้จะมีอายุ 2 ปี บังคับตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ครอบคลุมพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร ,เทศบาลนคร, เทศบาลเมือง ,เทศบาลตําบล หรือเมืองพัทยา ที่มีจํานวนแปลงย่อยไม่เกิน 20 แปลง และเนื่อที่เพื่อการจําหน่ายไม่เกิน 2 ไร่ และ ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล ที่มีจํานวนแปลงย่อยไม่เกิน 30 แปลงและเนื้อที่เพื่อการจําหน่ายไม่เกิน 4 ไร่

โดยมาตรการใหม่นี้ ผู้ขออนุญาต ทำการจัดสรรที่ดิน ไม่ต้องจัดพื้นที่ให้เป็นที่ตั้งสำนักงานของนิติบุคคลบ้านจัดสรร หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น รวมถึงไม่ต้องกันพื้นที่ไว้ เพื่อจัดทําสาธารณูปโภคประเภทสวน สนามเด็กเล่นหรือสนามกีฬา ขนาดของถนนที่ใช้ เป็นทางเข้าออกสู่ที่ ดินแปลงย่อย ให้มีความกว้างของเขตทางไม่ตํ่ากว่า 8 เมตร โดยมีความกว้างของผิวจราจรไม่ตํ่ากว่า 6 เมตร

ในกรณีที่ดินจัดสรร ต้องอยู่ในบริเวณที่การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค หรือการประปาส่วนท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ไม่สามารถให้บริการได้ ให้ ผู้จัดสรรที่ดินใช้ระบบประปาอื่นได้ โดยผ่านการรับรองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ทั้งนี้ โครงการจัดสรรที่ดินดังกล่าว ต้องไม่ใช่โครงการต่อเนื่อง ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วมีจำนวนแปลงหรือเนื้อที่เกินกว่าที่กำหนดไว้ และในกรณีที่ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัด ได้กำหนดมาตรฐานของสาธารณูปโภคต่างๆไว้สูงกว่าที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดิน กลางประกาศ หากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินพิจารณาแล้วเห้นว่า การจัดทำสาธารณูปโภคดังกล่าว

แม้จะไม่เป็นไปตาม ข้อกำหนด แต่ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง หากไม่เกิดความเสียหาย คณะกรรมการจัดสรรที่ดิน ควรพิจารณาผ่อนผันการปฎิบัติตามข้อกำหนดเพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายดังกล่าว ข้างต้น

โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 23-03-52

0 ความคิดเห็น: