ติดต่อ ที่ดินภูเก็ต : ศักดิ์ดา การวิจิตร โทร : 081-5377146 อีเมล์ : s_karnwigit@yahoo.com ...
10 กุมภาพันธ์ 2552

ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.การจัดสรรที่ดิน โดยแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางและคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด

นายศุภชัย ใจสมุทร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.อนุมัติหลักการร่างพ.ร.บ.การจัดสรรที่ดิน(ฉบับที่..) พ.ศ....ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ เนื่องจากพ.ร.บ.การจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน และมีบทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ทำให้เกิดปัญหาในการบังคับใช้กฎหมาย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการสาธารณูปโภคในโครงการจัดสรร ที่ดินและนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ซึ่งมีผลกระทบต่อประชาชนทั้งที่เป็นผู้บริโภคและผู้ประกอบการ จึงสมควรแก้ไขปรับปรุงพ.ร.บ.ดังกล่าวให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อให้กฎหมายมีสภาพบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

รวมทั้งสามารถคุ้มครองผู้บริโภคและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการในการ บริหารจัดการสาธารณูปโภคในโครงการจัดสรรที่ดิน และนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

โดยสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวคือ แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางและคณะกรรมการจัดสรร ที่ดินจังหวัด กำหนดให้ผู้รับโอนที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภคหรือใช้เพื่อบริการสาธารณะต้อง รับไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้จัดสรรที่ดินที่มีต่อผู้ซื้อที่ดินจัดสรร

โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 10-02-09

0 ความคิดเห็น: