ติดต่อ ที่ดินภูเก็ต : ศักดิ์ดา การวิจิตร โทร : 081-5377146 อีเมล์ : s_karnwigit@yahoo.com ...
7 กุมภาพันธ์ 2552

ก.ม.ตรวจสอบอาคาร 1 ปี ยังพบปัญหามาก "ชวรัตน์" ใช้มาตรการสังคม บีบเจ้าของอาคารทำตามกฎหมาย ดีเดย์ติดป้าย "อาคารผ่านการตรวจสอบ" มี.ค.นี้

นายสุพล ศรีพันธุ์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวถึงปัญหาและอุปสรรค ในการปฏิบัติตามกฎกระทรวงการตรวจสอบอาคาร หลังจากมีผลบังคับใช้จริง 1 ปี ว่า มีหลายประเด็นที่ต้องทำความเข้าใจ และหาทางออกร่วมกันของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งเจ้าของอาคาร ผู้ตรวจสอบอาคาร เจ้าหน้าที่ที่ออกใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.1) และผู้กำหนดกำเกณฑ์ คือ กระทรวงมหาดไทย และกรมโยธาธิการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน

ทั้งนี้เนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติยังคงมีต่อเนื่อง และมีอุบัติภัยเกี่ยวกับอาคารเกิดขึ้นหลายครั้ง สาเหตุหลักมาจากไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อแก้ปัญหานี้ ล่าสุดนายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีคำสั่งให้หน่วยงานท้องถิ่นแต่ละแห่ง ดำเนินการรวบรวมอาคาร 9 ประเภท ที่เข้าข่าย ตามกฎกระทรวงการตรวจสอบอาคาร ว่ามีจำนวนเท่าใด และอาคารที่มีอยู่นั้น เข้าข่ายเป็นอาคารที่ดัดแปลงประโยชน์ใช้สอยกี่แห่ง

การรวบรวมครั้งนี้ เป็นการทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับอาคารใหม่ทั้งหมด เพื่อความคล่องตัวในการดำเนินการตามกฎหมาย เนื่องจากขณะนี้อาคารที่ใช้งานอยู่แต่ละประเภท มีกฎหมายควบคุมของตัวเอง และกฎหมายที่ออกมาควบคุมอาคารแต่ละประเภท มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน เช่น อาคารประเภทสถานบริการ มีกฎหมายกรมการปกครองควบคุม ขณะที่อาคารบริการประเภทโรงแรม มีกฎหมายโรงแรมดูแลอยู่ ทำให้ยากต่อการปฏิบัติตามกฎกระทรวงตรวจสอบอาคาร

อย่างไรก็ตาม จากการประเมินเบื้องต้น อาคารที่เข้าข่ายตรวจสอบทั้งหมดคาดว่ามีราว 2 หมื่นอาคาร ในจำนวนนี้ จะมีอาคารที่ดัดแปลงประโยชน์ใช้สอยประมาณ 4,000 อาคาร จากจำนวนอาคารทั้งหมดนี้ แม้จะได้รับการตรวจสอบความปลอดภัย แต่ก็ยังพบว่ามีน้อยรายที่ได้แบบ "ร.1" ส่วนหนึ่งเป็นปัญหาอาคารมีการต่อเติมผิดจากแบบเดิม ที่ขออนุญาตก่อสร้างไว้ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้แบบ ร.1 ได้

นอกจากต้องใช้กฎหมายเข้าไปบังคับใช้แล้ว ทางกรมยังต้องการรณรงค์ให้ประชาชน และสังคมเข้ามามีส่วนร่วม จึงมีโครงการติดป้ายให้กับอาคารที่ได้ผ่านการตรวจสอบและได้แบบ ร.1 ซึ่งป้ายนี้จะออกควบคู่กับแบบ ร.1 โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบ และเลือกใช้ข้อความเพื่อสื่อว่า อาคารดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบ พร้อมกับระบุปีที่ได้รับแบบ ร.1 ที่คาดว่าจะเริ่มได้เดือนมี.ค. 2552

“เราจะใช้มาตรการทางสังคม บีบให้เจ้าของอาคารทำตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้อาคารเอง เพราะนับวันอาคารจะเพิ่มจำนวนขึ้น ดังนั้นอาศัยเพียงกฎหมายออกมาไล่จับคงไม่พอ” นายสุพล กล่าวพร้อมย้ำว่า แม้อาคารนั้นๆ จะได้รับแบบ ร.1 หรือขึ้นป้ายว่าผ่านการตรวจสอบแล้ว แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอาคารนั้นจะมีความปลอดภัย 100% ยังขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย

นายสุพล ยังกล่าวด้วยว่า ขณะนี้ทางกรมโยธาฯ ได้ทำเรื่องเสนอกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้สามารถออกกฎหมาย หรือเพิ่มข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกันภัยบุคคลที่ 3 ที่ขณะนี้แม้จะมีกฎหมายระบุไว้ แต่เป็นในลักษณะสมัครใจของเจ้าของอาคาร แต่เนื่องจากปัจจัยแวดล้อมต่างๆ เปลี่ยนไป จึงเห็นว่าควรมีการกำหนดวงเงินคุ้มครอง และบทลงโทษใหม่เข้าไปด้วย โดยใช้ฐานของพื้นที่ต่อจำนวนคนที่ใช้อาคารนั้นๆ

โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 7 กุมภาพันธ์ 2552

0 ความคิดเห็น: