ติดต่อ ที่ดินภูเก็ต : ศักดิ์ดา การวิจิตร โทร : 081-5377146 อีเมล์ : s_karnwigit@yahoo.com ...
23 กรกฎาคม 2552

ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เห็นพ้องร่างพ.ร.บ.ภาษีที่ดินฯ ใหม่ พร้อมเสนอแนะรัฐ "ยกเว้น" เก็บภาษีที่ดินระหว่างการก่อสร้างชั่วคราว

นายสัมมา คีตสิน ผู้ อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวระหว่างสัมมนาเรื่อง “พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกับการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์แบบ CAMA” ว่า ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างดำเนินการและเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี เร็ว ๆ นี้

โดยจะนำมาใช้แทน พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและภาษีที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ ซึ่งบังคับใช้มานานแล้ว และจัดเก็บภาษีไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน

ทั้งนี้ ในการสัมมนา ผู้ประกอบการเห็นด้วยกับร่าง พ.ร.บ.ใหม่ แต่ได้มีข้อเสนอแนะว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างน่าจะ มีการยกเว้นการจัดเก็บภาษีเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะขายอสังหาริมทรัพย์ได้ เพราะยังไม่มีความชัดเจนว่าในระหว่างการก่อสร้างจะมีการใช้การคำนวณภาษีใน ลักษณะใด

โดยตามร่างกฎหมายให้กำหนดว่าหากเป็นที่ดินเชิงพาณิชย์จะจัดเก็บภาษีอัตรา 0.5% ขณะที่ที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยจัดเก็บภาษีอัตรา 0.1% ที่ดินเพื่อการเกษตรจัดเก็บภาษี 0.05% ส่วนอสังหาริมทรัพย์ในระหว่างการก่อสร้างหากมีการคิดภาษีเชิงพาณิชย์ก็จะ เป็นอัตราที่สูงเกินไป สุดท้ายผู้ประกอบการก็จะผลักให้เป็นภาระของผู้บริโภคในที่สุด

นายสัมมา กล่าวอีกว่า การออกกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะเป็นการหนุนให้เกิดการใช้ที่ดิน อย่างเต็มที่ ซึ่งจะทำให้ปัญหาการซื้อที่ดินเพื่อการเก็งกำไรหมดไป เพราะราคาที่ดินคงจะไม่ขยับสูงมากเหมือนในอดีต ขณะเดียวกันท้องถิ่นจะได้รายได้เพิ่มขึ้น และประชาชนจะมีการเสียภาษีอย่างเป็นธรรม

โดยในส่วนของผู้มีรายได้น้อยหรือยากจน ขณะนี้กระทรวงการคลังพิจารณาว่าจะกำหนดหลักเกณฑ์อย่างไร เพื่อยกเว้นการจัดเก็บภาษี ซึ่งจะมีการประเมินจากราคาอสังหาริมทรัพย์นั้น ๆ

ขณะที่การประกาศใช้กฎหมายฉบับดังกล่าวกรมธนารักษ์ซึ่งมีภารกิจในการ ประเมินมูลค่าที่ดิน เพื่อเป็นฐานในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ จะมีภารกิจเพิ่มในการจัดทำข้อมูลราคาประเมินที่ดินให้เป็นรายแปลง เพื่อเป็นฐานภาษีให้แก่หน่วยงานท้องถิ่นในการจัดเก็บรายได้ต่อไป โดยใช้แนวทางการประเมินราคาคราวละหลายแปลง หรือ Computer Assisted Mass Appraisal หรือ CAMA สำนักงานประเมินราคาทรัพย์สินของกรมธนารักษ์ได้ไปศึกษาเทคนิคประเมินมูลค่า อสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบนี้จากต่างประเทศ

เพื่อประยุกต์ใช้กับประเทศไทยในอนาคต เมื่อกฎหมายนี้มีผลบังคับใช้ก็ถือได้ว่าเป็นการพัฒนาด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่น่าสนใจ

โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 22-07-52

0 ความคิดเห็น: