ติดต่อ ที่ดินภูเก็ต : ศักดิ์ดา การวิจิตร โทร : 081-5377146 อีเมล์ : s_karnwigit@yahoo.com ...
27 กุมภาพันธ์ 2552

ศูนย์ข้อมูลฯ สำรวจตลาดอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต พบสัญญาณต่างชาติเจอพิษเศรษฐกิจโลกเดี้ยง ชะลอซื้อ ที่อยู่อาศัยในไทย

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดสัมมนาเรื่อง “ผ่าอสังหาริมทรัพย์ปี 2552 จังหวัดภูเก็ต” นำเสนอผลงานสำรวจภาคสนามโครงการที่อยู่อาศัยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต สรุปภาพรวมมีโครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขาย โครงการ 139 และมีจำนวนหน่วยตามผังโครงการทั้งที่ขายได้แล้วและยังอยู่ระหว่างการขายรวม กว่า 12,334 หน่วย ด้านความต้องการซื้อของชาวต่างชาติ พบว่าอาคารชุดได้รับความสนใจสูง แต่ปัจจุบันมีการชะลอตัวเนื่องจากผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในต่างประเทศ

นายสัมมา คีตสิน ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า ศูนย์ข้อมูลฯได้ลงพื้นที่สำรวจโครงการที่อยู่อาศัยในจังหวัดภูเก็ต ต่อเนื่องจากปี 2549 และพัฒนาฐานข้อมูลมาเป็นลำดับ โดยในปีนี้ได้นำเสนอผลการสำรวจดังกล่าวผ่านเวทีสัมมนาเรื่อง “ผ่าอสังหาริมทรัพย์ปี 2552 จังหวัดภูเก็ต” เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการสำรวจโครงการที่อยู่อาศัย ปี 2551 ซึ่งการจัดสัมมนาในครั้งนี้เป็นการนำเสนอผลสำรวจโครงการที่อยู่อาศัยประเภท โครงการบ้านจัดสรร และอาคารชุดพักอาศัย รวมถึงความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติ ซึ่งผลการสำรวจโครงการที่มีหน่วยเหลือขายตั้งแต่ 6 หน่วยขึ้นไป พบว่ามีจำนวนทั้งสิ้น 136 โครงการ มีจำนวนหน่วยตามผังโครงการรวมกว่า 12,334 หน่วย

ประกอบด้วย โครงการบ้านจัดสรร 88 โครงการ จำนวน 8,561 หน่วย มีหน่วยที่ขายได้ (ทำสัญญาจะซื้อจะขายแล้ว ตั้งแต่อดีตจนถึงสิ้นไตรมาส 3 ปี 2551) 5,508 หน่วย มีหน่วยเหลือขายรวมทั้งสิ้น 3,053 หน่วย และมีหน่วยที่โอนกรรมสิทธิ์ไปแล้วทั้งสิ้น 2,720 หน่วย

ด้านการก่อสร้าง มีบ้านจัดสรรที่ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์จำนวน 2,997 หน่วย อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 2,776 หน่วย และยังไม่เริ่มก่อสร้าง 2,788 หน่วย หากเจาะลึกลงไปเฉพาะหน่วยเหลือขาย ผลสำรวจพบว่ามีบ้านจัดสรรที่ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์รอการขาย จำนวน 304 หน่วย อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 1,114 หน่วย และเป็นหน่วยที่ยังไม่มีการก่อสร้าง 1,635 หน่วย

สำหรับ โครงการอาคารชุด ผลการสำรวจพบว่ามีโครงการอาคารชุดที่อยู่ระหว่างการขายในช่วงไตรมาส 3 ปี 2551 มีจำนวนรวม 51 โครงการ จำนวน 3,773 หน่วย มีหน่วยที่ขายได้ (ทำสัญญาจะซื้อจะขายแล้ว ตั้งแต่อดีตจนถึงสิ้นไตรมาส 3 ปี 2551) 2,054 หน่วย มีหน่วยเหลือขายรวมทั้งสิ้น 1,719 หน่วย และมีหน่วยที่โอนกรรมสิทธิ์ไปแล้วทั้งสิ้น 99 หน่วย

ส่วนความคืบหน้าด้านการก่อสร้าง พบว่ามีอาคารชุดที่ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์จำนวน 421 หน่วย อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 2,524 หน่วย และยังไม่เริ่มก่อสร้าง 828 หน่วย โดยมีหน่วยรอการขายที่ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วจำนวน 74 หน่วย อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 985 หน่วย และเป็นหน่วยที่ยังไม่มีการก่อสร้าง 660 หน่วย

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ศูนย์ข้อมูลฯ ได้ลงพื้นที่สำรวจความต้องการที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติในจังหวัดภูเก็ต ด้วยโดยมีสระสำคัญดังนี้คือ ส่วนใหญ่ชาวต่างชาติมีแผนที่จะซื้อที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุดมากกว่าวิลล่า เนื่องจากสามารถถือครองกรรมสิทธิ์ได้ ในขณะที่การซื้อวิลล่ามีความยุ่งยากและมีค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ การจัดตั้งบริษัท

สำหรับวัตถุประสงค์ของการซื้อที่อยู่อาศัยกลุ่มตัวอย่างระบุว่าร้อยละ 51 ซื้อเพื่อการลงทุนหรือเป็นการซื้อที่อยู่อาศัยที่มีการประกันด้านผลตอบแทน รองลงมาร้อยละ 34 ซื้อเพื่อเป็นบ้านพักตากอากาศและร้อยละ 15 ซื้อเพื่อการอยู่อาศัยถาวร ซึ่งกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ต้องการซื้อที่พักอาศัยที่ราคาไม่แพง และอยู่ไกลจากหาดพอสมควร

ด้านงบประมาณในการซื้อส่วนใหญ่ร้อยละ 22 ต้องการซื้ออาคารชุดมองเห็นวิวทะเล ในระดับราคา 100,000 – 200,000 ดอลล่าร์สหรัฐ ร้อยละ 20 ต้องการซื้ออาคารชุดมองเห็นวิวทะเล หรืออยู่ในที่ตั้งของชุมชน เช่นป่าตอง กมลา และสุรินทร์ ในระดับราคา 300,000 – 400,000 ดอลล่าร์สหรัฐ ร้อยละ 13 ต้องการซื้อวิลล่าที่มีระดับราคาตั้งแต่ 750,000 – 1,000,000 ดอลล่าร์สหรัฐ

ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติในจังหวัด ภูเก็ต อันดับแรกคือ วิวทะเลหรือชายหาด รองลงมาคือที่ตั้งโครงการซึ่งอยู่ในเขตชุมชนหรือแหล่งที่มีสาธารณูปโภคครบ ครัน ระดับราคาที่อยู่อาศัยและผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นเหตุผลอันดับ 3

นอกจากนี้ศูนย์ข้อมูลฯ ได้สำรวจถึงทัศนคติที่มีต่อการซื้อขายในรูปแบบของ “สิทธิการเช่า” โดยผลพบว่าชาวต่างชาติร้อยละ 69 ยอมรับได้กับเงื่อนไขนี้ เพราะโดยส่วนใหญ่ผุ้ประกอบการจะเสนอสิทธิการเช่า 90 ปี โดยแบ่งสัญญาเช่าเป็น 30 ปี โดยมีเงื่อนไขต่ออายุได้อีก 2 ครั้ง ขณะที่ประมาณร้อยละ 31 ไม่ยอมรับในเงื่อนไขสิทธิการเช่า จึงสนใจที่จะซื้อาคารชุดพักอาศัยแทน ทั้งนี้เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม การตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติในปัจจุบันมีการชะลอตัว เนื่องจากผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในต่างประเทศ

โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 26-02-09

0 ความคิดเห็น: